Náš web používá k poskytování služeb, personalizaci a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Připravili jsme pro Vás několik článků, podle čeho se řídit a jak vybírat zboží: Sportovní poradna (zde) případně nás kontaktujte, rádi Vám s výběrem poradíme.
+420 733 707 063
http://www.net-market.cz/rc-modely/http://www.net-market.cz/dodani-a-postovne/http://www.net-market.cz/otazky/#vraceni3mesicehttp://www.net-market.cz/peruzzo-autonosice/http://www.net-market.cz/akce-puky/

Obchodní podmínky

 1. Kontaktní údaje prodávajícího

  Název: NET-MARKET.CZ s.r.o.
  Sídlo: Mostní 138, 760 01 Zlín
  IČ: 29361249, DIČ: CZ29361249
  Zapsaná: Krajský obchodní soud Brno, oddíl C, vložka 75034
  Telefon: +420 733 707 063
  Email: info@net-market.cz
  Kontaktní adresa, provozovna: NET-MARKET.CZ s.r.o., Mostní 138, 760 01 Zlín
  Provozní doba: Pondělí - pátek: 9:00-12:00, 13:00-17:00 (pouze pracovní dny)
 2. Úvodní ustanovení

  1. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://www.net-market.cz.

  2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 3. Informace

  1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • v hotovosti na adrese provozovny prodávajícího;
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2300278417 / 2010 (Fio banka, a.s.);
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayU.

  3. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

  4. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

  5. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

  6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 4. Doručování zboží

  1. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, ve lhůtě uvedené u jednotlivého zboží.

  2. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

  3. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

  4. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

  5. Cena a způsob doručení (informace zde: ceník přepravy)

  6. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

  7. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

  8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  9. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

  1. Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

  2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

  3. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

  4. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  5. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

  6. Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

  7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

  8. Prodávající má právo objednávku stornovat a odstoupit tak od kupní smlouvy kdykoliv z důvodu:
  a) zboží již není možné pro kupujícího obstarat z důvodu ukončení výroby či dodávek,
  b) výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží,
  c) byla chybně stanovena cena zboží,
  d) z jiného, kupujícímu sděleného, důvodu.

  9. Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.

  10. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy je dostupné zde.

 6. Práva a povinností z vadného plnění

  1. Jakost při převzetí

  1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

  2. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

  3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

  4. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

  5. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

  6. U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

  2. Zákonná práva z vad

  1. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

  2. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
  a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  b) bezplatné odstranění vady opravou;
  c) přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  d) vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

  3. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

  4. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

  5. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

  6. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

  7. U vybraného zboží se prodávající zavazuje kupujícímu nabídnout rozšířenou smluvní záruku.

  8. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, případně i v sídle nebo místě podnikání.
 7. Vyřízení reklamace

  1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

  2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

  3. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

  4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

  5. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího projev vůle zboží reklamovat. Lhůta k vyřízení reklamace běží od uplatnění reklamace.

  6. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

  7. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

  8. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

  9. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

  10. U oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů.

  11. Reklamační formulář ke stažení zde.
 8. Ochrana osobních údajů

  1. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.

  2. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy, tvorby databáze zákazníků, věrnostního programu a marketingu.

  3. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

  4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Bez předchozího souhlasu kupujícího nebudou osobní údaje prodávájícím předávány třetím osobám s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží či speciálních marketingových akcích (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran).

  5. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

  6. Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

  8. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s objednaným zbožím či službami na elektronickou adresu kupujícího.

  9. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

  10. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.
 9. Řešení sporů

  1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy ČR. V případě, kdy dojde k dodání zboží mimo území ČR, se strany dohodly na místně příslušném soudu Okresní soud ve Zlíně.

  2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

  3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.
 10. Zvláštní ustanovení o smlouvách na poskytování služeb

  1. Možnost vrácení zboží do 30 dní

   1. Základní ustanovení

     1. Smlouva o poskytování služby "Možnost vrácení zboží do 30 dní" (dále jen služba) se uzavírá mezi společností NET-MARKET.CZ s.r.o., IČ: 29361249; DIČ: CZ29361249, se sídlem Mostní 138, 760 01 Zlín, zapsané v rejstříku Krajský obchodní soud Brno, oddíl C, vložka 75034 (dále jen prodávající) a kupujícím.

     2. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy kupující potvrdí tuto službu v košíku internetového obchodu prodávajícího a následně dokončí objednávku (dále jen objednávka).

     3. Služba se vztahuje na veškeré zboží v objednávce.

     4. V případě, že kupující zakoupí více položek v rámci objednávky, může zboží vrátit i jednotlivě.

   2. Podmínky využití služby

     1. Prodávající je povinen poskytnout službu, tedy umožnit kupujícímu vrácení zakoupeného zboží bez udání důvodu, pokud:
     a) Kupující službu řádně objedná a uhradí;
     b) Kupující neodstoupí od smlouvy na koupi zboží před uplatněním služby;
     c) Kupující oznámí úmysl službu uplatnit nejpozději 30. den od převzetí zboží a následně nejpozději do 14 dnů od oznámení úmyslu dodá zboží na adresu sídla prodávajícího;
     d) Kupující vrátí zboží prodávajícímu kompletní, v originálním obalu a bez známek užívání;
     e) Kupující prokáže nárok na využití služby.

     2. V případě splnění všech výše uvedených podmínek využití služby bude kupujícímu uhrazena cena vráceného zboží včetně DPH a to na bankovní účet nebo jiným kupujícím zvoleným způsobem do 14 dnů od přijetí zboží od kupujícího.

   3. Vrácení ceny služby

    1. V případě, že je kupující spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy o poskytování služby do 14 dnů od doručení zboží ve smyslu §1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V této lhůtě ve smyslu § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, musí kupující prodávajícímu oznámit svůj úmysl od smlouvy o poskytování služby odstoupit.
  2. Možnost vrácení zboží do 90 dní

   1. Základní ustanovení

     1. Smlouva o poskytování služby "Možnost vrácení zboží do 90 dní" (dále jen služba) se uzavírá mezi společností NET-MARKET.CZ s.r.o., IČ: 29361249; DIČ: CZ29361249, se sídlem Mostní 138, 760 01 Zlín, zapsané v rejstříku Krajský obchodní soud Brno, oddíl C, vložka 75034 (dále jen prodávající) a kupujícím.

     2. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy kupující potvrdí tuto službu v košíku internetového obchodu prodávajícího a následně dokončí objednávku (dále jen objednávka).

     3. Služba se vztahuje na veškeré zboží v objednávce.

     4. V případě, že kupující zakoupí více položek v rámci objednávky, může zboží vrátit i jednotlivě.

   2. Podmínky využití služby

     1. Prodávající je povinen poskytnout službu, tedy umožnit kupujícímu vrácení zakoupeného zboží bez udání důvodu, pokud:
     a) Kupující službu řádně objedná a uhradí;
     b) Kupující neodstoupí od smlouvy na koupi zboží před uplatněním služby;
     c) Kupující oznámí úmysl službu uplatnit nejpozději 90. den od převzetí zboží a následně nejpozději do 14 dnů od oznámení úmyslu dodá zboží na adresu sídla prodávajícího;
     d) Kupující vrátí zboží prodávajícímu kompletní, v originálním obalu a bez známek užívání;
     e) Kupující prokáže nárok na využití služby.

     2. V případě splnění všech výše uvedených podmínek využití služby bude kupujícímu uhrazena cena vráceného zboží včetně DPH a to na bankovní účet nebo jiným kupujícím zvoleným způsobem do 14 dnů od přijetí zboží od kupujícího.

   3. Vrácení ceny služby

    1. V případě, že je kupující spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy o poskytování služby do 14 dnů od doručení zboží ve smyslu §1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V této lhůtě ve smyslu § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, musí kupující prodávajícímu oznámit svůj úmysl od smlouvy o poskytování služby odstoupit.
 11. Závěrečná ujednání

  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  3. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

  4. Smlouva a otázky související se řídí českým hmotným právem.

  5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

  6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  7. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.
 12. FORMULÁŘE KE STAŽENÍTyto obchodní podmínky jsou účinné od 10.2.2016.


Obchodní podmínky včetně reklamačního řádku platné do 10.2.2016 naleznete zde.
Obchodní podmínky včetně reklamačního řádku platné do 1.2.2016 naleznete zde.
Obchodní podmínky včetně reklamačního řádku platné do 19.10.2015 naleznete zde.
Obchodní podmínky včetně reklamačního řádku platné do 31.7.2015 naleznete zde.
Obchodní podmínky včetně reklamačního řádku platné do 29.5.2015 naleznete zde.
Obchodní podmínky včetně reklamačního řádku platné do 31.12.2013 naleznete zde.